1-2-2018

 

Beste leden.

 

Wist U dat door iedereen iets op de website gezet kan worden. De site is van ons allen.

Je kan b.v. gebruik maken van Vraag en Aanbod; deze gegevens blijven er twee maanden

op vermeld staan.

Ook kan je onder de rubriek "leden vertellen" een verhaal doorgeven hoe je de mooie

hobby beleefd en uitvoert, b.v. een kweekverslag.

Ook je resultaten van een tentoonstelling waar je aan deelgenomen hebt; dat vermelden

wij graag.

Dus heb je iets te melden, geef dat dan door via de knop "contact" van deze site en onze

websitebeheerster Nel Stratman zorgt dat het op de site komt te staan.

Dus maak er gebruik van.

 

Jan van der Linden

Secretaris.

_______________________________________________________________________________

 

21-1-2018

 

Beste Vogelaars.

 

Ik wil jullie bedanken voor het betalen van de contributie.

De bijdrage is van ieder lid binnen en dat doet mij goed als penningmeester.

In totaal hebben we nu 47 leden en ik krijg van Jan door dat er net weer een nieuw

lid zich heeft aangemeld.

 

Ik ben zeer tevreden dat jullie het vertrouwen in onze vereniging hoog hebben gehouden.

Met een gemiddelde opkomst van de maandelijkse vergaderingen van ruim 30 personen

doet ons dat goed.

Namens het bestuur willen wij jullie daarvoor bedanken.

 

Toon Broeren

Penningmeester.

______________________________________________________________________________

 

Henk van Mol 50 jaar lid N.B.v.V.

 

Op de Onderlinge tentoonstelling van 10 november 2017, werd tijdens de opening Henk in het

zonnetje gezet voor zijn 50-jarig lidmaatschap.

Bert Kemp als districtsbestuurder spelde hem de daarvoor bestemde speld van de

N.B.v.V. op. Ook vertelde hij veel herinneringen van Henk, vooral over zijn bekende

verzameling, welke hij in zijn bezit heeft van vroegere jaren,b.v. de oude attributen.

Bij velen zijn die bekend en worden jaarlijks tentoongesteld op de TT.

Na een bloemetje voor zijn vriendin en de felicitaties van het bestuur en de leden, werd

het voor Henk een feestelijke huldiging en werd de tentoonstelling geopend.

 

                                                              

 

                      

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Afscheid van Wim Abbenes als voorzitter.

 

Op 14 maart 2016 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter/secretaris Wim Abbenes.

Na 9 jaar deze functies uitgeoefend te hebben, heeft hij tijdig aangekondigd om zich niet

meer herkiesbaar te stellen. In die 9 jaren heeft hij die functies met verve bekleedt.

Hij heeft De Hofzangers gemaakt van wat het nu is: een gezonde vogelvereniging.

Wim was zeer actief; zo verzorgde hij lezingen over "het begin van de kweek, voeding en

lijnenteelt". Vele uren heeft hij hiervoor achter zijn computer gezeten. Ook de presentaties

die hij samen met Cees maakte "bij de leden thuis" waren erg mooi. Zo wist iedere

Hofzanger wat voor vogelverblijven en vogels zij hadden. Met Wim z`n inzet werden de

ledenavonden goed bezocht. 70% van de leden was er altijd aanwezig.

Ook op de jaarlijkse tentoonstelling was hij zeer actief. Op de keuringsdag verzorgde hij

de koffietafel en `savonds voor de opening had hij de catalogus klaar.

 

Wim namens alle leden van vogelvereniging "De Hofzangers"bedankt voor de jaren dat

jij voorzitter was.

 

Op z`n Brabants gezegd: Ge hed ur un skon clupke van gemakt.

 

Jan van de Linden.

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Peer Groenen 25 jaar onafgebroken bestuurslid

 

Op de jaarvergadering van 10 maart 2014 reikte de voorzitter, toen het onderwerp bestuur geweest

was, geheel verrast, aan de Hr.Peer Groenen een oorkonde uit voor het 25 jaar aaneengesloten

bestuurslid zijn en aan zijn vrouw Lida een bos bloemen.

In de zaal zat de voorzitter van de N.B.v.V. de Hr. Henk van Hout. De voorzitter vertelde  aan het

begin van de vergadering  aan de leden dat hij aanwezig was om eens onze gezellige

jaarvergadering bij te wonen.

Maar in werkelijkheid was de Hr. Henk van Hout aanwezig namens de N.B.v.V.,om Peer

de SPELD VAN VERDIENSTE op te spelden.

Daarna werd Peer door alle aanwezigen gefeliciteerd en hebben  we de vergadering voortgezet.

 

                                                            

 

                              

 

 

           \       

 

 

       

                                                                          

__________________________________________________________________________________________________________________________

Paul Bergmans 50 jaar lid N.B.v.V

 

Op de ledenvergadering 14 januari 2013, kwam de Hr. Bert Kemp namens District

Oost Noord Brabant de vergaderruimte binnen.

Toen maakte de voorzitter bekend, dat Bert aanwezig was om de legpenning voor het

50-jarig lidmaatschap van de N.B.v.V. uit te reiken aan Paul Bergmans.

Paul (en ook de leden) waren hiervan niet op de hoogte.

Nadat Bert enkele anekdotes over Paul verteld had, bedankte hij Paul ook voor zijn inzet

voor de vogelsport.

Niet alleen is Paul ringencommissaris van de vogelvereniging de Hofzangers,

Regio Contactpersoon van de Japanse meeuwenclub, maar ook keurmeester van de N.B.v.V.

Ook namens de leden werd door de voorzitter een bos bloemen aangeboden.

Hierna werd Paul door alle aanwezige leden gefeliciteerd.

 

   

 

  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Op zaterdag 19 mei j.l. werd in ons clubhuis Café -Zaal Sint Joris een feestavond

gehouden om het 40-jarig bestaan van de vogelvereniging te vieren.
Veel leden waren aanwezig met hun partner.
De voorzitter opende de avond en keek even terug naar het ontstaan van de

vogelvereniging en wat er de afgelopen jaren gebeurt was.

Niet alleen vierden wij ons 40-jarig bestaan, maar ook op deze avond werden twee

leden gehuldigd.
Henk van Mol was vanaf de oprichting lid van de vogelvereniging.
Aan hem werd door de Hr. Peter Verkuijlen van het District Oost Noord Brabant een

oorkonde uitgereikt voor zijn 40-jarig lidmaatschap van De Hofzangers.

                                                                      


 

                                                                       

 

                                                              

 

                                                                                                 

De avond was heel erg gezellig; er werd gezellig gekletst en rondgegaan met zeer lekkere

hapjes en natuurlijk werden de nodige drankjes genuttigd ; ook werd er af en toe gedanst.
Kortom een geslaagde feestavond.

Aan het eind van de avond kreeg iedereen een klein aandenken mee, een doosje ontworpen

door Lida Groenen met bonbons er in.Op naar het 50-jarig bestaan

 

Zie voor meer foto's onder de knop foto's.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________